Jesteś tutaj:   Produkty > Regulamin
    Zaloguj

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W FIRMIE ARGIP SP. Z O. O.

w obrocie krajowym

w obrocie zagranicznym
  kliknij tutaj

1)    Zakres obowiązywania warunków

Niniejsze warunki sprzedaży i płatności obowiązują do wszystkich zawartych umów. Kupujący akceptuje zawarte poniżej warunki umowy sprzedaży, również wtedy, gdy są one sprzeczne (odmienne od jego własnych warunków) z jego własnymi warunkami zakupów.

2)    Ceny

Cena jest uzależniona od ilości kupowanego towaru oraz indywidualnych rabatów klienta. Ceny nie zawierają podatku VAT oraz kosztów transportu. Sprzedaż dotyczy pełnych opakowań.

3)    Dostawa – rynek krajowy

Elementy złączne są sprzedawane w standardowych opakowaniach firmy ARGIP. Koszt opakowań jest zawarty w cenie towaru. Asortyment, ilość, termin dostawy jest realizowany na podstawie pisemnego i uzgodnionego zamówienia klienta. Dopuszcza się realizację zamówienia w częściach. Kupujący jest obciążony częścią kosztów dostawy fakturowanych razem z towarem. Za dostawę towaru odpowiada spedytor. Firma Argip realizuje wysyłki towaru wyłącznie na warunkach EXW wg poniższych schematów:

a)    Firma Argip zleca transport w imieniu Klienta i umieszcza ten koszt na fakturze sprzedażowej. Firma Argip wybiera przewoźnika ze swojej bazy przewoźników uwzględniając najniższą cenę za usługę transportu.

4)    Zamówienia standardowe na towar z magazynu 

Zgodnie z procedurami ISO zamówienia należy składać w formie elektronicznej (fax, e-mail, portal internetowy). Standardowo, w bieżącym dniu roboczym realizowane są wysyłki towaru złożone przez portal internetowy  do godziny 12:45 i dla zamówień przesłanych faxem lub mailem do godz.11:00. Dla klientów niemających odroczonego terminu płatności lub mających przekroczony  limit kredytowy lub przeterminowane płatności warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie potwierdzenia płatności do godziny 12:00. Wysyłki realizowane w późniejszych godzinach tzn. pomiędzy 12:45 a 15:00 są dodatkowo płatne. Opłata wynosi 10% wartości towaru lecz nie mniej niż 50zł .   Jeżeli dojdzie do sytuacji (niezależnej od firmy Argip), w której wysłanie towaru w godzinach 12:45 a 15:00 okaże się niemożliwe, to odbiorca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wiadomością e-mail.

Zamówienia towaru, który znajduje się na magazynie buforowym mogą być zrealizowane do dwóch dni roboczych (klient zawsze będzie informowany o rzeczywistym czasie realizacji)

5)    Zamówienia specjalne na towar pod indywidualne wymagania klienta

Towar zamawiany na indywidualne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi, a klient jest zobowiązany do jego odbioru bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o gotowości do sprzedaży.

Ponieważ towar z zamówienia specjalnego jest produkowany indywidualnie to finalna ilość towaru może różnić się ilością w stosunku do oferty o +/- 10%. W przypadku zakupu wyrobów niestandardowych wymagana jest przedpłata.

6)    Wymagania do dokumentacji technicznej

Firma Argip zastrzega sobie prawo do odrzucenia jakichkolwiek roszczeń dotyczących dokumentacji technicznej (certyfikaty materiałowe, jakościowe i wszelkie inne) ze strony klienta, jeżeli zapotrzebowanie na tę dokumentację nie zostało zgłoszone przed złożeniem zamówienia. Jeżeli po złożeniu zamówienia klient zgłosi zapotrzebowanie na odpowiednią dokumentację techniczną to firma Argip, w miarę swoich możliwości dołoży wszelkich starań aby takową dostarczyć.

Jeżeli jednak dostarczenie w/w dokumentacji okaże się niemożliwe wówczas klient nie może składać jakichkolwiek roszczeń spowodowanych jej brakiem.


7)    Niezgodności dostaw – rynek krajowy

Towar otrzymany niezgodnie z zamówieniem (odnośnie asortymentu, ilości, jakości) klient ma prawo reklamować w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Nasze produkty są pakowane automatycznie ze wskaźnikiem wagowym, co może prowadzić do niewielkich różnic w ilości w porównaniu z deklaracją na opakowaniu. Akceptujemy tolerancję pomiaru na poziomie +/- 3% dla opakowań zawierających od  100 do 500 sztuk oraz +/- 1,5% dla opakowań zawierających więcej niż 500 sztuk. Te same zasady dotyczą również produktów zmieszanych lub z drobnymi defektami. Prosimy o uwzględnienie tych odchyłek przy zamówieniach produktów do automatycznej produkcji.

ARGIP rozpatruje każdą otrzymaną reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji (liczone od pierwszego dnia roboczego po wpłynięciu). W przypadku uwzględnienia reklamacji ARGIP uzupełni lub wymieni wadliwe wyroby na wolne od wad, względnie wystawi fakturę korygującą. ARGIP nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie i bezpośrednie szkody, które nastąpiły z przyczyn dotyczących Kupującego, za niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie dostarczonych wyrobów. Za usługę transportową oraz jakość dostarczonej przesyłki odpowiada Spedytor i dlatego niezgodność przesyłki z dostarczonymi dokumentami należy bezwzględnie odnotować na liście przewozowym w obecności kuriera. Brak takiego zgłoszenia oznacza, że uznaje się przesyłkę za sprawdzoną i zgodną z dokumentami przesyłki. W przypadku braków w przesyłce spowodowanych jej uszkodzeniem należy sporządzić protokół reklamacyjny na druku dostarczonym przez kuriera w terminie do 5 dni od daty dostawy. Kupujący nie jest upoważniony do jakichkolwiek odliczeń od ceny zakupionego wyrobu, chyba, że wynika to z uzgodnień stron albo z uznania reklamacji.

8)    Warunki zapłaty

ARGIP dokonuje co kwartał oceny współpracy z klientem w wyniku czego ustalane są indywidualne rabaty Klienta oraz wysokość kredytu kupieckiego. Podstawowym sposobem płatności jest przedpłata wg faktury proforma. W przypadku nawiązania dłuższej współpracy, dopuszcza się płatność przelewem, kompensatę itp. W przypadku nierzetelnego postępowania Kupującego, w szczególności nieterminowej płatności za dostarczone wyroby, ARGIP jest upoważniony do wstrzymania dalszych dostaw do momentu zapłaty zaległych wymaganych płatności. Może też uzależnić dalsze dostawy od przedpłat. W przypadku nieuregulowania przez klienta zaległych płatności Firma Argip zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach międzynarodowym firmom windykacyjnym. ARGIP zastrzega sobie prawo do wysyłania ponagleń oraz wezwań do zapłaty.
W przypadku zakupu wyrobów niestandardowych ARGIP uzależnia sprzedaż od przedpłaty.

9)    Zwrot towarów – rynek krajowy

Firma ARGIP zastrzega sobie prawo do jednoznacznej odmowy przyjęcia sprzedanych wyrobów. Przy incydentalnych zwrotach wyrobów lub wymianie zostaną przyjęte tylko te, które są oryginalnie zapakowane i były też właściwie magazynowane, a warunki zwrotu muszą być wcześniej zaakceptowane i uzgodnione z działem sprzedaży krajowej lub zagranicznej. Zapisanie na dobro rachunku Kupującego nastąpi w wysokości wartości netto dostarczonego przez ARGIP wyrobu pomniejszone o koszty manipulacyjne wynoszące do 50%. Wyklucza się możliwość zwrotu lub wymiany wyrobów wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego, oraz tych, których wartość pozycji nie przekracza kwoty 300 PLN netto.

10)  Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe wg ISO 10683 – cynk płatkowy

Wszystkie elementy złączne w pokryciu płatkowym sprzedawane w firmie Argip, w związku z dodatkową warstwą ochronną, mogą nie przechodzić testów sprawdzianami do gwintu. W procesie wirowania podczas pokrywania elementów złącznych cynkiem płatkowym może dochodzić do wypełniania wszystkich otworów, gniazd i wgłębień. Istnieje także ryzyko drobnych uszkodzeń gwintu w zależności od geometrii części. Dopuszczalne są ślady sklejeń oraz pewien procent sklejonych niektórych detali. Niektóre części pokrywane cynkiem płatkowym mogą zostać utracone, zanieczyszczone lub zniszczone podczas procesów technologicznych.

Utrata towaru może wynosić:
Przy drobnych elementach około 10%,
Przy ilościach powyżej 100 kg około 3%.

11)  W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego


28052024

Home   |   O nas   |   Produkty   |   Praca   |   Kontakt